• Lorem ipsum

Openingsbepalingen

1. 1. Deze commerciële voorwaarden (hierna de "algemene voorwaarden" genoemd) van EPD International s.r.o., reg. nr.: 141 33 229, ingeschreven in het handelsregister C 48222 bijgehouden bij de regionale rechtbank in Ústí nad Labem (hierna de "verkoper" genoemd), regelen hierbij de wederzijdse rechten en plichten van de partijen die zijn vastgesteld met betrekking tot of op de basis van het Koopcontract (hierna te noemen “Koopcontract”) dat is gesloten tussen de Verkoper en een andere (rechts)persoon (hierna te noemen de “Koper”) via de e-shop van de Verkoper. De Verkoper beheert de e-shop op www.europouches.com via een webinterface (hierna de “Webshopinterface” genoemd).

1.2. De voorwaarden zijn van toepassing in gevallen waarin een persoon die voornemens is goederen van de verkoper te kopen een rechtspersoon is of een persoon die bij het bestellen van goederen handelt in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten of de zelfstandige uitoefening van een beroep.

1.3. In de Koopovereenkomst kunnen bepalingen worden overeengekomen die afwijken van de Voorwaarden. Afwijkende bepalingen van het Koopcontract hebben voorrang op die van de Algemene Voorwaarden.

1.4. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het Koopcontract. Het Koopcontract en de Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. Het Koopcontract kan in het Engels worden aangegaan.

1.5. De Verkoper kan de bewoordingen van de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan eventuele rechten en verplichtingen die gedurende de looptijd van de vorige versie van de Voorwaarden bestaan.

1.6. Koopovereenkomsten gesloten tussen de verkoper en de klant vallen onder de Tsjechische wetgeving, in het bijzonder wet nr. 89/2012 Coll., het burgerlijk wetboek.

1.7. De Koper erkent dat het voor het sluiten van het Koopcontract onder deze Algemene Voorwaarden noodzakelijk is dat de Koper ouder is dan 18 jaar.

2. Gebruikersaccount

2.1. Op basis van de registratie van de Koper via de Website-interface van de Winkel, krijgt de Koper toegang tot zijn gebruikersinterface. Met behulp van de eigen interface van de Shop-website van de Koper kan de Koper goederen bestellen (hierna de "Gebruikersaccount" genoemd). De koper kan ook zonder registratie rechtstreeks goederen bestellen via de interface van de winkelwebsite.

2. 2. Bij het registreren op de Shop Website Interface en bij het bestellen van goederen, moet de Koper correcte en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken voor alle gevraagde gegevens. De koper is verplicht om de gegevens die op het gebruikersaccount zijn verstrekt bij eventuele wijzigingen bij te werken. De gegevens die door de koper in zijn gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen worden verstrekt, worden door de verkoper verondersteld correct te zijn.

2.3. De toegang tot het Gebruikersaccount is beveiligd door een combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Koper is verplicht om de vertrouwelijkheid te beschermen van alle informatie die essentieel is voor toegang tot de Gebruikersaccount.

2.4. De Koper mag derden niet toestaan gebruik te maken van zijn Gebruikersaccount.

2.5. De verkoper kan het gebruikersaccount annuleren, vooral als de koper zijn verplichtingen onder het koopcontract (inclusief de algemene voorwaarden) schendt.

2.6. De Koper erkent dat zijn Gebruikersaccount mogelijk niet te allen tijde toegankelijk is, hoofdzakelijk wegens noodzakelijk onderhoud van de hard- en softwareapparatuur van de Verkoper, of, indien nodig, wegens noodzakelijk onderhoud van de hard- en software van derden.

3. Totstandkoming van het koopcontract

3.1. Alle goederenpresentaties die in de Webinterface van de winkel worden aangeboden, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en de verkoper is niet verplicht om een specifiek contract voor deze specifieke goederen te sluiten. De bepalingen van artikel 1732 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3.2. De Shop-webinterface bevat informatie over de goederen, inclusief specificatie van prijzen van de individuele goederen en kosten voor het retourneren van de goederen, op voorwaarde dat dergelijke goederen vanwege hun aard niet normaal per post kunnen worden geretourneerd. De prijzen van goederen zijn inclusief btw en alle toepasselijke vergoedingen en kosten. De prijzen van goederen blijven geldig voor de periode dat ze worden weergegeven op de Shop Web Interface. Deze bepaling beperkt de mogelijkheid van de verkoper niet om het koopcontract af te sluiten onder individueel onderhandelde voorwaarden.

3.3. De Shop Web Interface bevat ook informatie over de kosten die samenhangen met het verpakken en bezorgen van goederen. Informatie over verpakkings- en bezorgkosten vermeld op de Shop Web Interface is alleen van toepassing in gevallen waarin goederen binnen de EU worden geleverd.

3.4. Om de goederen te bestellen, moet de Koper het bestelformulier invullen dat beschikbaar is op de Shop Web Interface. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

3.4.1. De bestelde goederen (de koper zal de bestelde goederen "invoegen" in het elektronische winkelmandje van de Shop Web Interface),

3.4.2. De wijze van betaling van de aankoopprijs van de goederen, en informatie over de leveringswijze van de bestelde goederen, en

3.4.3. Informatie over de kosten in verband met de levering van goederen (hierna gezamenlijk de "Bestelling" genoemd).

3.5. Voorafgaand aan het verzenden van de bestelling naar de verkoper, heeft de koper het recht om de gegevens van de koper die in de bestelling zijn verstrekt, te controleren en te wijzigen; zelfs met betrekking tot de mogelijkheid van de Koper om gemaakte fouten bij het invoeren van gegevens in de Bestelling te identificeren en te corrigeren. De koper stuurt de bestelling naar de verkoper door op de knop "Bevestig uw bestelling" te klikken. De informatie gespecificeerd in de Bestelling zal door de Verkoper als correct worden beschouwd. Onmiddellijk na ontvangst van de Bestelling bevestigt de Verkoper de ontvangst aan de Koper door middel van een e-mail op het e-mailadres dat is opgegeven in de gebruikersinterface of in de Bestelling (hierna "het e-mailadres van de koper" genoemd).

3.6. Afhankelijk van de aard van de Bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, geschatte verzendkosten) heeft de Verkoper te allen tijde het recht om de Koper te vragen om een aanvullende bevestiging van de gegevens vermeld in de Bestelling (bijvoorbeeld schriftelijk of via de telefoon). In het geval dat de Koper niet binnen 7 dagen na de datum van levering aan de Koper op dit verzoek om bevestiging van de Verkoper reageert, zal de Verkoper ervan uitgaan dat de Koper afstand heeft gedaan van zijn voornemen om het Koopcontract als zodanig te sluiten.

3.7. De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper komt tot stand door de aanvaarding van de bestelling die de verkoper per e-mail naar het e-mailadres van de koper naar de koper zal sturen.

3.8. De koper is zich ervan bewust dat de verkoper niet verplicht is om het koopcontract aan te gaan, in het bijzonder met personen die eerder hun verplichtingen jegens de verkoper hebben geschonden.

3.9. De Koper stemt ermee in dat communicatiemiddelen op afstand worden gebruikt om het Koopcontract te sluiten. De kosten die de koper maakt bij het gebruik van het middel voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor internetverbinding, telefoonrekeningen) zijn voor rekening van de koper zelf.

4. Prijs van goederen en betalingsvoorwaarden

4.1. De koper kan de prijs voor de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de goederen in overeenstemming met het koopcontract aan de verkoper op de volgende manieren betalen:

- Directe storting via het betalingssysteem (online overschrijving)

- Directe storting via betaalkaart

4.2. Naast de koopprijs betaalt de koper aan de verkoper ook de overeengekomen kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, omvat de koopprijs tevens de eventuele kosten verbonden aan de levering van de goederen.

4.3. De Verkoper zal van de Koper geen betaling van een voorschot of een andere soortgelijke betaling verlangen. Dit doet geen afbreuk aan de bepaling van paragraaf 4.6 in de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de verplichting om de contractuele prijs van de goederen vooruit te betalen.

4.4. Bij contante betaling is de koopprijs verschuldigd bij afhaling van de goederen.

4.5. In geval van girale betaling is de koper verplicht de aankoopprijs van de goederen onder een variabele code te betalen. De Koper gebruikt altijd zijn ordernummer als variabele code. In het geval van girale betaling is de kopersverplichting om de aankoopprijs te betalen vervuld op het moment dat het betreffende bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven.

4.6. De verkoper heeft het recht, in het bijzonder wanneer de koper de bestelling niet voldoende heeft bevestigd (paragraaf 3.6), om betaling van de volledige aankoopprijs te eisen voordat de goederen naar de koper worden verzonden. De bepalingen van artikel 2119 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

4.7. In het geval dat de koper de aankoopprijs in de vorm van een girale betaling vooraf op de rekening van de verkoper betaalt en de verkoper de goederen niet op voorraad heeft (de verkoper kan de goederen dus niet naar de koper verzenden), is de verkoper verplicht om het volledige bedrag onmiddellijk terug te storten op de bankrekening van de Koper, zonder enige vergoeding of vordering tot schadevergoeding wegens niet-levering van de goederen.

4.8. Als de koper goederen bestelt met een waarde van meer dan CZK 20.000, is hij verplicht het bedrag vooraf te betalen via girale betaling.

4.9. Individuele kortingen op de prijs van de goederen die door de verkoper aan de koper worden verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd.

4.10. Indien gebruikelijk in de zakelijke praktijk of bepaald in algemeen bindende voorschriften, zal de verkoper de koper het respectieve belastingdocument (factuur) verstrekken met betrekking tot betalingen die voortvloeien uit het koopcontract. De verkoper is een btw-betaler. Het belastingdocument – factuur wordt door de verkoper aan de koper verstrekt en in het pakket met de bestelde goederen naar het adres van de koper verzonden.

5. Terugtrekking uit het koopcontract

5.1. De Koper erkent dat het volgens de bepalingen van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek onder meer niet mogelijk is voor de Koper om zich terug te trekken uit het Koopcontract voor de levering van goederen die zijn aangepast aan de wensen van de Koper; of voor de koper om zich terug te trekken uit het koopcontract voor de levering van goederen, evenals goederen die onherstelbaar zijn vermengd met andere goederen die na levering onomkeerbaar zijn vermengd met andere goederen; of uit de koopovereenkomst voor levering van goederen in een gesloten verpakking die de consument uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd.

5.2. In andere gevallen dan die waarnaar wordt verwezen in paragraaf 5.1 of in andere gevallen waarin de koper niet het recht heeft om de koopovereenkomst te herroepen, heeft de koper die een consument is het recht om de koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen in overeenstemming met artikel 1829, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat indien het Koopcontract betrekking heeft op verschillende soorten goederen of de levering van verschillende onderdelen, deze termijn begint op de datum van ontvangst van de laatste levering van de goederen. Koper is verplicht de koopovereenkomst binnen de in de vorige zin genoemde termijn te ontbinden. De koper kan de herroeping van het koopcontract sturen naar het adres van de klantenservice van de verkoper, onder andere: EPD International s.r.o., Závodní 3361, 415 01 Teplice, of per e-mail.

5.3. Rechtspersonen of personen die handelen in het kader van het bestellen van goederen in het kader van hun bedrijfsactiviteit of in het kader van de onafhankelijke uitoefening van hun beroep, hebben niet het recht om het gesloten koopcontract te herroepen om een andere reden dan een schending van wettelijke verplichtingen door de Verkoper.

5.4. In het geval dat het Koopcontract wordt herroepen overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Voorwaarden, wordt het Koopcontract vanaf het begin geannuleerd. De goederen zullen binnen veertien (14) dagen na de herroeping van het Koopcontract door de Koper aan de Verkoper worden geretourneerd. Als de koper het koopcontract annuleert, is de koper verplicht om alle kosten te dekken die verband houden met het terugsturen van de goederen naar de verkoper (alleen tot het bedrag van een normaal pakket), zelfs wanneer de goederen niet kunnen worden geretourneerd via de gebruikelijke postdienst wegens naar hun aard.

5. 5. In geval van herroeping van het Koopcontract op grond van artikel 5.2 van de Algemene Voorwaarden, zal de Verkoper het van de Koper ontvangen geld terugbetalen binnen 14 dagen na de teruggave van de goederen van de Koper. De verkoper heeft ook het recht om het door de koper verstrekte geld al terug te geven op het moment dat de goederen door de koper worden geretourneerd, of op een andere manier zolang de koper ermee instemt en er geen andere kosten voor de koper ontstaan. Als de koper het koopcontract herroept, is de verkoper niet verplicht om de aanvaarde gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen aan de verkoper retourneert of bewijst dat de goederen naar de verkoper zijn verzonden.

5.6. De verkoper heeft het recht om eenzijdig het recht op vergoeding van de aan de goederen toegebrachte schade op te nemen tegen het recht van de koper op teruggaaf van de koopprijs.

5.7. Totdat de goederen door de koper zijn overgenomen, heeft de verkoper het recht om zich op elk moment terug te trekken uit het koopcontract. In een dergelijk geval zal de verkoper de aankoopprijs zonder onnodige vertraging aan de koper terugbetalen door middel van directe storting op de door de koper opgegeven bankrekening.

5.8. Indien de koper samen met de goederen een geschenk krijgt, komt de schenkingsakte tussen de verkoper en de koper tot stand met de daaropvolgende voorwaarde dat in geval de koper het koopcontract herroept, de schenkingsakte voor een dergelijk geschenk zal worden verliest zijn werking en de koper is verplicht de goederen samen met het verstrekte geschenk terug te sturen.

6. Transport en levering van goederen

6.1. Indien de wijze van vervoer wordt overeengekomen op basis van een speciaal verzoek van de Koper, draagt de Koper het risico en eventuele extra kosten die verband houden met een dergelijke wijze van vervoer.

6.2. Indien de Verkoper op grond van het Koopcontract verplicht is de goederen af te leveren op een locatie die door de Koper in de bestelling is opgegeven, is de Koper verplicht de goederen bij aflevering te accepteren.

6.3. Indien door toedoen van de Koper de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze moeten worden afgeleverd dan in de bestelling is vermeld, is de Koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering of de kosten verbonden aan een andere wijze van levering te voldoen.

6.4. Bij ontvangst van de goederen van de expediteur is de koper verplicht om de integriteit van de verpakking van de goederen te controleren en, in geval van storingen, de expediteur onmiddellijk te verwittigen. Indien de verpakking beschadigd blijkt te zijn, wat erop wijst dat er met de zending is geknoeid, is de koper niet verplicht de zending van de expediteur aan te nemen.

6.5. Aanvullende rechten en plichten van de partijen tijdens het transport van de goederen kunnen worden bepaald door speciale leveringsvoorwaarden van de Verkoper, indien uitgegeven.

6.6. In het geval van aankopen van tabaksproducten controleert de expediteur de meerderjarigheid van de koper bij aflevering van het pakket, hetgeen wordt geverifieerd door het identiteitsbewijs van de koper.

7. Gebrekkige uitvoeringsrechten

7.1. Respectievelijk algemeen bindende voorschriften (voornamelijk de bepalingen van de artikelen 1914 tot 1925, de artikelen 2099 tot 2117 en de artikelen 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek) regelen de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de gebrekkige prestatie.

7.2. De verkoper is ervoor verantwoordelijk dat de koper ervoor zorgt dat de goederen geen gebreken vertonen. De verkoper is er jegens de koper in het bijzonder aansprakelijk voor dat op het moment van overname door de koper:

7.2.1. De goederen hebben de eigenschappen die tussen Partijen zijn overeengekomen, en indien een dergelijke overeengekomen regeling niet bestaat, dat zij eigenschappen hebben die Verkoper en/of de fabrikant hebben beschreven of die Koper verwachtte gezien de aard van de goederen en op basis op reclame,

7.2.2. De goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor het gebruik ervan door de verkoper is opgegeven of waarvoor dergelijke goederen gewoonlijk worden gebruikt,

7.2.3. De goederen hebben het kwaliteitsniveau en ontwerp dat overeenkomt met het contractueel overeengekomen monster of patroon, indien de kwaliteit en/of het ontwerp is bepaald volgens dat contractueel overeengekomen monster of patroon,

7.2.4. De goederen zijn in de juiste hoeveelheid, kwaliteit of gewicht, en

7.2.5. De goederen voldoen aan de wettelijke eisen.

7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 van de Voorwaarden is niet van toepassing op goederen die tegen een gereduceerde prijs zijn verkocht wegens een gebrek of slijtage veroorzaakt door het normale gebruik dat toe te schrijven is aan de lagere overeengekomen prijs; aan de gebruikte goederen voor een defect dat overeenkomt met het gebruik en de slijtagegraad die de goederen al vertonen bij aanvaarding door de koper, of indien dit wordt geïmpliceerd door de aard van de goederen.

7.4. Indien een gebrek zich binnen zes maanden na ontvangst voordoet, worden de goederen geacht gebrekkig te zijn op het moment van ontvangst. De koper heeft het recht om rechten uit te oefenen op gebreken die zich voordoen met betrekking tot de consumptiegoederen binnen 24 maanden na aanvaarding van de goederen.

7.5 Indien een gebrek zich manifesteert op enig moment na aanvaarding van de goederen door Koper als rechtspersoon of persoon in de uitoefening van zijn bedrijf, is Verkoper niet aansprakelijk voor dergelijke gebreken indien het risico van beschadiging van de goederen reeds is geslaagd.

7.5. De koper oefent het recht op gebrekkige uitvoering uit bij de verkoper op het adres van de statutaire zetel van het bedrijf: EPD International s.r.o., Závodní 3361, 415 01 Teplice, waar aanvaarding van de claim mogelijk is met betrekking tot het assortiment verkochte goederen. Het moment waarop de verkoper de goederen waarop de klacht betrekking heeft, ontvangt, wordt beschouwd als het moment waarop de klacht wordt ingediend.

7.6. De klachtenregeling van Verkoper is eveneens van toepassing op overige rechten en plichten van Partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van Verkoper voor gebreken.

8. Andere rechten en plichten van de partijen

8.1. De koper verwerft de eigendom van de goederen door de volledige aankoopprijs ervoor te betalen.

8.2. Met betrekking tot de Koper is de Verkoper niet gebonden aan gedragscodes zoals gedefinieerd in artikel 1826(1)(e) van het Burgerlijk Wetboek.

8.3. De buitengerechtelijke afwikkeling van klachten van consumenten wordt door de verkoper verzekerd via het elektronische adres [email protected]. De verkoper zal de informatie over de afwikkeling van de klacht van de koper naar het e-mailadres van de koper sturen.

8.4. De koper aanvaardt hierbij het risico van een wijziging van omstandigheden in overeenstemming met artikel 1765, lid 2, van het burgerlijk wetboek.

8.5. Het Tsjechische bureau voor de bescherming van persoonsgegevens houdt toezicht op de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectieautoriteit oefent in de gedefinieerde mate toezicht uit op de naleving van wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

8.6. De bevoegde autoriteit voor de buitengerechtelijke beslechting van contractuele consumentengeschillen is de Tsjechische handelsinspectieautoriteit, gevestigd te Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, reg. Nr.: 000 20 869, website: http://www.coi.cz. Het online afwikkelingsplatform op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt om geschillen te beslechten tussen de verkoper en de koper, die een consument is, uit een langs elektronische weg gesloten koopovereenkomst.

8.7. Het Europees Consumentencentrum Tsjechië, gevestigd te Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, website: http://www.evropskyspotrebitel.cz is een contactpunt volgens de richtlijn van de Europese Parlement en Raad (EU) Nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen) voor het oplossen van consumentengeschillen binnen de EU.

9. Bescherming van persoonsgegevens en verzending van commerciële berichten

9.1. De bescherming van de persoonsgegevens van de koper, die een natuurlijke persoon is, wordt geregeld door wet nr. 101/2000 Coll., met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

9.2. De Koper gaat akkoord met de verwerking van de volgende persoonsgegevens: volledige naam, woonadres, reg. nr., btw-nr., e-mailadres, telefoonnummer (hierna gezamenlijk de “Persoonsgegevens” genoemd).

9.3. De Koper stemt ermee in dat de Verkoper zijn Persoonsgegevens zal verwerken om de rechten en plichten uit hoofde van het Koopcontract uit te oefenen en om zijn Gebruikersaccount te behouden. Indien de Koper geen andere optie kiest, wordt aangenomen dat de Koper akkoord gaat met het verwerken van de Persoonsgegevens door de Verkoper, ook voor het verzenden van informatie en commerciële berichten naar de Koper. Toestemming voor de volledige verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig dit artikel is geen voorwaarde die op zichzelf het aangaan van een Koopcontract onmogelijk zou maken.

9.4. De Koper begrijpt dat hij zijn actuele en correcte Persoonsgegevens moet verstrekken (bij registratie, bij zijn gebruikersaccount, bij het bestellen via de Webinterface van de Winkel) en dat hij verplicht is om de Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn Persoonsgegevens.

9.5. De Verkoper kan een derde verwerker toevertrouwen om de Persoonsgegevens van de Koper te verwerken. De Verkoper zal de Persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper, behalve aan koeriers die de goederen vervoeren.

9.6. Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd verwerkt. De Persoonsgegevens worden elektronisch op geautomatiseerde wijze of in gedrukte vorm op niet-geautomatiseerde wijze verwerkt.

9.7. De Koper zal bevestigen dat de verstrekte Persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn, en erkennen dat de Persoonsgegevens met toestemming zijn verstrekt.

9.8. Indien de Koper meent dat de Verkoper of de verwerker (artikel 9.5) de Persoonsgegevens gebruikt in strijd met de regels die de bescherming van het privé- en privéleven beschrijven, of in strijd met de wet, in het bijzonder indien de Persoonsgegevens onjuist zijn met betrekking tot de verwerking doeleinden heeft de Koper recht op:

9.8.1. Verzoek de Verkoper of de verwerker om uitleg,

9.8.2. Verzoek de Verkoper of verwerker om een dergelijke situatie recht te zetten.

9.9. Indien de Koper informatie vraagt over de verwerking van zijn Persoonsgegevens, is de Verkoper verplicht deze informatie aan de Koper te verstrekken. Afnemer is gerechtigd voor het verstrekken van de informatie als bedoeld in de vorige zin een passende vergoeding te verlangen, waarvan het totaal niet hoger zal zijn dan de noodzakelijke kosten van het verstrekken van de informatie.

9.11. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatiegegevens – in het bijzonder voor- en achternaam, geslacht, wachtwoord en, voor leeftijdsverificatiedoeleinden, geboortedatum.
Contactgegevens – informatie die je hebt ingevuld toen je je registreerde of een bestelling plaatste, zoals je e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en verzendadres, je Facebook ID-nummer.
Details van uw bestellingen - bestelde goederen, leverings- en betalingsmethoden.
Gegevens over uw gedrag op de website – we gebruiken tools van derden om gegevens te verzamelen en de gebruikerservaring te verbeteren.

9.12. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in verschillende situaties voor verschillende doeleinden. Als je onze website gebruikt, waar we ook cookies gebruiken, gebruiken we je gegevens voornamelijk om het verkeer te volgen en onze diensten te verbeteren. Als u zich bij ons registreert, gebruiken we uw informatie om uw account van accounts te onderhouden en gerelateerde functies te bieden. Als u bij ons een aankoop doet, gebruiken wij uw gegevens om uw bestelling te verwerken, onze juridische claims te beschermen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We hebben het recht om Persoonsgegevens te verwerken voor de voorbereiding of uitvoering van een contract met u, naleving van wettelijke verplichtingen, onze legitieme belangen of uw toestemming.

9.13. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: [email protected]

U heeft recht op informatie die al is verstrekt op deze informatiepagina met principes voor de verwerking van Persoonsgegevens.
Dankzij het inzagerecht kunt u te allen tijde een beroep op ons doen en zullen wij u binnen 7 dagen bewijzen welke Persoonsgegevens wij verwerken en waarom.
Als uw gegevens wijzigen, of als u vindt dat uw Persoonsgegevens verouderd of onvolledig zijn, heeft u het recht om uw Persoonsgegevens aan te vullen en te wijzigen.
U kunt uw recht op beperking van de verwerking afdwingen als u vermoedt dat gegevens die wij verwerken onjuist zijn, als u meent dat wij deze verwerking onrechtmatig uitvoeren, maar niet alle gegevens willen wissen of als u bezwaar maakt tegen de verwerking .
U kunt de reikwijdte van Persoonsgegevens of de doeleinden van de verwerking beperken (door u bijvoorbeeld af te melden voor de nieuwsbrief beperkt u het doel van de verwerking voor het verzenden van commerciële communicatie.)
Recht op verwijdering (zie Sectie 9.14.)

9.14. Recht op verwijdering

U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen. Gelieve dit verzoek te sturen naar [email protected]. Het recht op verwijdering is niet van toepassing op gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren (facturen, creditnota's, enz.). Uw verzoek kan worden geweigerd als we uw Persoonsgegevens nodig hebben om onze rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U heeft recht op verwijdering in de volgende gevallen:

  1. De Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt
  2. U heeft uw toestemming ingetrokken op basis waarvan de gegevens zijn verwerkt en er is geen verdere rechtsgrondslag voor de verwerking ervan
  3. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van Persoonsgegevens en u meent dat uit de beoordeling van het bezwaar zal blijken dat uw belang zwaarder weegt dan ons belang bij de verwerking van de Persoonsgegevens in de specifieke situatie
  4. De Persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt
  5. De verplichting tot wissen is vastgelegd in een bijzondere wettelijke regeling
  6. Het gaat hier om Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

10. Verzenden van commerciële informatie en opslaan van cookies

10.1. De koper stemt hierbij in met het verzenden van informatie met betrekking tot goederen, diensten of de bedrijfseenheid van de verkoper naar het e-mailadres van de koper en stemt in met het verzenden van commerciële informatie door de verkoper naar het e-mailadres van de koper.

10.2. De Koper geeft toestemming voor het opslaan van cookies op zijn computer. In het geval dat een aankoop via de website kan worden uitgevoerd en de verplichtingen van de koper die voortvloeien uit het koopcontract kunnen worden nagekomen zonder cookies op de computer van de koper op te slaan, kan de koper zijn toestemming intrekken op grond van de vorige zin.

10.3. Gebruik van cookies van derden

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen de informatie over hoe u onze website gebruikt met onze partners voor de sociale media, advertenties en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen verstrekt of die zij verkrijgen als gevolg van uw gebruik van hun diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.


De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat mogen plaatsen als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze website verschijnen.


U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de Cookieverklaring op onze website.


Lees meer in ons privacybeleid over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.


Geef uw toestemmings-ID op en de datum waarop u contact met ons opneemt over uw toestemming.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.europouches.com

11. Levering van kennisgevingen

11.1. Tenzij anders is overeengekomen, moet alle correspondentie met betrekking tot het Koopcontract schriftelijk per e-mail, persoonlijk of via de postdienst (naar keuze van de afzender) aan de andere Partij worden bezorgd. Correspondentie gericht aan de Koper wordt afgeleverd op het e-mailadres dat is opgegeven in zijn Gebruikersaccount.

12. Slotbepalingen

12.1. Indien de door het Koopcontract tot stand gebrachte relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de Partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het Tsjechische recht. Het voorgaande laat onverlet de rechten van de consument die voortvloeien uit de algemeen verbindende wettelijke regelingen.

12.2. Indien bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam blijken te zijn of worden, dan zullen dergelijke ongeldige en/of onwerkzame bepalingen worden vervangen door bepalingen met een betekenis die zo dicht mogelijk overeenkomt met het doel van de vervangen bepalingen. De ongeldigheid of ineffectiviteit van een bepaling tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.3. Het Koopcontract, inclusief de Algemene Voorwaarden, wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.4. Een voorbeeld van een herroepingsformulier is een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

12.5. Contactgegevens van de verkoper: afleveradres: Závodní 3361, 415 01 Teplice, e-mailadres [email protected], telefoon +420602168899.

12.6. De Verkoper wijst er verder op dat de Koper zelf, als ondernemende natuurlijke persoon of rechtspersoon of een persoon die goederen koopt in het kader van zijn bedrijfsactiviteit, altijd verantwoordelijk is voor het respecteren en naleven van de regels van het land van herkomst van de Koper met betrekking tot de invoer van de door Verkoper aangeboden producten.